Новини

О Б Я В А

ОБЯВА
На основание чл.

6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)

„БЯЛАТА ЛАГУНА” АД – с. Топола, общ. Каварна

съобщава

на засегнатото население на с. Топола, община Каварна, че има инвестиционно предложение за

 „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за пречистване на битово-отпадъчни води”

Местоположение: К.К.“Бялата Лагуна“, землище на с. Топола ЕКАТТЕ72693, общ. Каварна, обл. Добрич, имот номер 000181, с начин на трайно ползване „Канализационен провод“

Изграждането на ПСОВ не е свързано с ново строителство. Предвижда се преустройство и реконструкция на съществуващата Канална помпена станция в К.К. „Бялата Лагуна в ЛПСОВ

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

Писмени становища и мнения се приемат в кметство с. Топола общ. Каварна на следните:

Адрес:

9654 с. Топола

Община Каварна, Област Добрич

Телефон: +359 (570) 89067

Факс:

E-mail:

 

Приложение:

  1. Информация по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС